Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán

28 March, 2019

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố báo cáo tài chính cho năm tài chính  kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán.

Xin vui lòng click vào đây để xem chi tiết.