Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

13 June, 2019

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn như sau:

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây.