Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

13 June, 2019

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn như sau:

Vui lòng xem chi tiết tại đây.