Bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

23 April, 2021

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa xin công bố bổ xung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây