Công bố thông tin về việc thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn.

Công ty cổ phần Dược vật tư y tê Thanh hóa công bố thông tin về việc thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn. Xin vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty như sau: Xin vui lòng xem chi tiết tại đây:

Công bố thông tin về người ủy quyền công bố thông tin của Công ty.

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố thông tin về người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 8/7/2021 nội dung cụ thể như sau: Xin vui lòng xem chi tiết tại đây

Thông báo về đăng ký để chốt danh sách cổ đông đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn UPCOM

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hóa thông báo về việc đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM).   Xin vui lòng xem chi tiết tại đây.

Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2021

Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa trân trọng công bố Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ xung năm 2021.