Công ty cổ phần Dược vật tư y tế trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Nội dung cụ thể như sau.

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Nội dung cụ thể như sau: Xin vui lòng xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Nội dung cụ thể như sau:

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và văn bản công bố thông tin số 161/2020/TB/THEPHACO ngày 30/3/2020.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố báo cáo tài chính cho năm tài chính  kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán. Xin vui lòng click vào đây để xem chi tiết.