Công ty cổ phần Dược vật tư y tế trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Nội dung cụ thể như sau: Xin vui lòng xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Nội dung cụ thể như sau:

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và văn bản công bố thông tin số 161/2020/TB/THEPHACO ngày 30/3/2020.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố báo cáo tài chính cho năm tài chính  kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán. Xin vui lòng click vào đây để xem chi tiết.

Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2013

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa năm 2013 đã được kiểm toán Click vào đây để xem chi tiết