Công bố thông tin về việc thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn.

Công ty cổ phần Dược vật tư y tê Thanh hóa công bố thông tin về việc thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn. Xin vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty như sau: Xin vui lòng xem chi tiết tại đây:

Công bố thông tin về người ủy quyền công bố thông tin của Công ty.

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố thông tin về người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 8/7/2021 nội dung cụ thể như sau: Xin vui lòng xem chi tiết tại đây

Thông báo về đăng ký để chốt danh sách cổ đông đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn UPCOM

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hóa thông báo về việc đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM).   Xin vui lòng xem chi tiết tại đây.

Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt