Công bố tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng thực hiền quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Dược vât tư y tế thanh hóa công bố tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng thực hiền quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế thanh hóa trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 như sau

Công bố thông tin nhận được văn bản chấp thuận của phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Thanh Hóa về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa Công bố thông tin nhận được văn bản chấp thuận của phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Thanh Hóa về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án chuyển giao và chấm dứt hoạt động của Chi Nhánh Dược Phẩm Quảng Xương

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án chuyển giao và chấm dứt hoạt động của Chi Nhánh Dược Phẩm Quảng Xương.

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Ngày 26/12/023 Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.