Công bố thông tin 24h về việc công bố thông tin biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố thông tin 24h về việc công bố thông tin biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo Xin ý kiến Đại hôi cổ đông Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa về việc bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông báo Xin ý kiến Đại hôi cổ đông Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa về việc bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Báo cáo thường niên năm 2018

Công ty CP Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố Báo cáo thường niên năm 2018.

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch chứng khoán

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; – Sở Giao dịch chứng khoán. Công ty: Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa     Mã chứng khoán: DTH Điện thoại: (0237) 3737888. Địa chỉ: Số 232 Trần Phú, Phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa. […]

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần Dươc vật tư y tế thanh hóa (mã CK: DTH) báo cáo thay đổi sở hửu của cổ đông lớn như sau. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: Họ và tên cá nhân: Trần Thanh Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Số CMND: 142226756, […]