Quyết định số 085-2018/QĐ-HĐQT ngày 27/09/2018 về việc miễn nhiệm chức danh thư ký HĐQT

  Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược VTYT Thanh hóa Quyết định số 085-2018-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh thư ký HĐQT. Xin vui lòng Click vào đây để xem chi tiết.  

Thông báo thay đổi chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Thông báo thay đổi chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa trân trọng thông báo về ngày  đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Vui lòng xem file đính kèm sau: Quyết định về ngày đăng […]

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty CP Dược vật tư y tế Thanh Hóa thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công bố thông tin về việc thay đổi cán bộ chủ chốt của Công ty

Quyết định số 036-2017/QĐ-HĐQT về việc Ông: Trịnh Đăng Hùng – Thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty CP Dược vật tư y tế Thanh Hóa từ ngày 01/6/2017 Quyết định sô 047-2017/QĐ-HĐQT về việc Ông: Trương Văn Thành- Thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ […]