Công bố thông tin về người ủy quyền công bố thông tin của Công ty.

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố thông tin về người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 8/7/2021 nội dung cụ thể như sau: Xin vui lòng xem chi tiết tại đây

Thông báo về đăng ký để chốt danh sách cổ đông đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn UPCOM

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hóa thông báo về việc đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM).   Xin vui lòng xem chi tiết tại đây.

Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

Công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2020

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa thông báo Nghị quyết của HĐQT về việc trả cổ tức năm 2020 như sau.

Công bố thông tin bất thường miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ngày 22/4/2021 Công ty cổ phần Dược vật tư y tế thanh hóa nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 của ông Cao Văn Bốn kể từ ngày 28/4/2021.