Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 và thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 và thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn như sau:

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn như sau:

Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa thông báo nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc như sau:

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn như sau: