Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn như sau:

Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ xung Điều lệ của Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa xin công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ xung Điều lệ của Công ty như sau:

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt như sau:

Công bố thông tin về việc thay đổi đăng ký kinh doanh.

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa xin công bố thông tin về việc thay đổi đăng ký kinh doanh như sau:

Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019

Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hóa thông báo Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019 như sau: