Công bố nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa trân trọng công bố nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa xin công bố bổ xung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau: Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Giấy đăng ký tham dự Giấy ủy quyền Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 […]