Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau: 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 2. Giấy đăng ký tham dự 3. Giấy ủy quyền tham dự 4. Chương trình đại […]

Công bố nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa trân trọng công bố nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa xin công bố bổ xung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021