Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2021

Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa trân trọng công bố Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ xung năm 2021.

Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi tháng 4 năm 2019

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược VTYT Thanh Hoá

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 11 tháng […]