Công bố quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi bổ xung năm 2021

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa trân trọng công bố quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi bổ xung năm 2021. Xin vui lòng xem chi tiết tại đây

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa trân trọng công bố Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.