Công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2021

25 May, 2022

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa Công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2021 như sau.

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây.