Công bố nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

29 April, 2021

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa trân trọng công bố nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nội dung cụ thể vui lòng xem chi tiết tại đây