Công bố thông tin 24h về việc bổ nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị

8 May, 2019

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố thông tin về vệ bổ nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

Vui lòng xem chi tiết tại đây