Công bố thông tin 24h về việc công bố thông tin biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

27 April, 2019

Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố thông tin 24h về việc công bố thông tin biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Vui lòng xem chi tiết tại đây