Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

19 September, 2023

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố Nghị quyết số:20-2023/NQ-HDQT ngày 18/09/2023 của HĐQT công ty về việc phê duyệt phương án chấm dứt hoạt động kinh doanh và giải thể đối với chi nhánh trung tâm Dược phẩm – KCB

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây