Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng

20 February, 2023

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố thông tin nghị quyết số 04-2023/NQ-HĐQT ngày 20/2/2023 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (nhiệm kỳ 2023-2027).

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây