Công bố thông tin về người ủy quyền công bố thông tin của Công ty.

8 July, 2021

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố thông tin về người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 8/7/2021 nội dung cụ thể như sau:

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây