Công bố thông tin về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Dược Thanh hóa – Hủa phăn

13 July, 2022

Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa công bố thông tin Nghị quyết số 11-2022/NQ-HĐQT ngày 11/07/2022 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa – Hủa Phăn như sau.

  1. Văn bản công bố việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa – Hủa Phăn;
  2.  Bản công bố thông tin chào bán phần vốn góp;
  3. Tiêu chí, trình tự lựa chọn, tổ chức cá nhân nhận chuyển nhượng;
  4. Mẫu đơn đăng ký mua phần vốn góp;