Công bố thông tin về việc thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn.

27 September, 2021

Công ty cổ phần Dược vật tư y tê Thanh hóa công bố thông tin về việc thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn.

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây.