Công bố thông tin về việc thực hiện khoản vay với ngân hàng Agribank của Công ty.

30 June, 2022

Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa công bố thông tin về việc thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn và bảo đảm tiền vay tại ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Thanh Hóa theo Nghị quyết số 10-2022/NQ-HĐQT ngày 29/06/2022 của HĐQT Công ty với các nội dung chính như sau:

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây