Công bố tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng thực hiền quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

19 February, 2024

Công ty cổ phần Dược vât tư y tế thanh hóa công bố tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng thực hiền quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây