Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

31 March, 2021

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây.