Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược VTYT Thanh Hoá

26 December, 2017

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 11 tháng 04 năm 2008.