Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi tháng 4 năm 2019

1 July, 2019

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.

Vui lòng xem chi tiết tại đây