Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

14 April, 2023

Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây