Phản hồi của Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa về ý kiến của các cổ đông

18 June, 2019

Ngày 26/4/2019 Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa (Công ty) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đã được gửi đến quý Cổ đông, đăng tải trên Website của Công ty và cáo bạch theo quy định. Tại Đại hội và sau đó, Công ty có nhận được một số ý kiến của một số Cổ đông đại diện cho khoảng 7% vốn điều lệ của Công ty. Sau khi xem xét, Công ty có ý kiến để quý Cổ đông được biết như sau:

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây.