Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt như sau:

Công bố thông tin về việc thay đổi đăng ký kinh doanh.

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa xin công bố thông tin về việc thay đổi đăng ký kinh doanh như sau:

Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019

Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hóa thông báo Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 của công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa

Kính gửi quý vị cổ đông!
Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hóa xin Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 như sau.

Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

1 - 1012345...10...