Công bố báo cáo thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố báo cáo thường niên năm 2023 như sau:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa trân trong gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa trân trọng gửi tới quý cổ đông Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2023 như sau:

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hoá công bố thông tin về việc ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội như sau:

Đính chính báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hoá công bố đính chính báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 như sau