Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố thông tin nghị quyết số 04-2023/NQ-HĐQT ngày 20/2/2023 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (nhiệm kỳ 2023-2027).

Công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế thanh hóa trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 như sau. Xin vui lòng xem chi tiết tại đây

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2022

Ngày 26/12/2022 Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hóa đã ký hợp đồng kiểm toán với chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà nội để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Xin vui lòng xem […]

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa xin trân trọng công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Xin vui lòng xem chi tiết tại đây

Công bố nghị quyết của HĐQT Công ty về việc chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Dược Thanh hóa – Hủa Phăn

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố nghị quyết của HĐQT Công ty về việc chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Dược Thanh hóa – Hủa Phăn. Xin vui lòng xem chi tiết tại đây