Công bố nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa trân trọng công bố nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công bố thông tin bất thường miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ngày 22/4/2021 Công ty cổ phần Dược vật tư y tế thanh hóa nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 của ông Cao Văn Bốn kể từ ngày 28/4/2021.

Bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa xin công bố bổ xung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc như sau:

Công bố thông tin bất thường

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa Ngày 12/04/2021, Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa nhận được Đơn xin nghỉ việc của Phó TGĐ Công ty  Ông Lê Văn Ninh kể từ ngày 01/05/2021 vì lý do cá nhân. Thực hiện quy […]