Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019

Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hóa thông báo Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 của công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa

Kính gửi quý vị cổ đông!
Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hóa xin Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 như sau.

Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Báo cáo thường niên năm 2019

Công ty CP Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố Báo cáo thường niên năm 2019.