Phản hồi của Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa về ý kiến của các cổ đông

Ngày 26/4/2019 Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa (Công ty) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn như sau:

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn như sau:

Công bố thông tin 24h về việc bổ nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố thông tin về vệ bổ nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

Công bố thông tin 24h về việc công bố thông tin biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố thông tin 24h về việc công bố thông tin biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019