Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn như sau:

Công bố thông tin 24h về việc bổ nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố thông tin về vệ bổ nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

Công bố thông tin 24h về việc công bố thông tin biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố thông tin 24h về việc công bố thông tin biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo Xin ý kiến Đại hôi cổ đông Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa về việc bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông báo Xin ý kiến Đại hôi cổ đông Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa về việc bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Báo cáo thường niên năm 2018

Công ty CP Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố Báo cáo thường niên năm 2018.