Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau: Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Giấy đăng ký tham dự Giấy ủy quyền Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 […]

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố báo cáo tài chính cho năm tài chính  kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán. Xin vui lòng click vào đây để xem chi tiết.

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2019

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa thông báo: THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông)  Kính gửi:   Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ […]

Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông năm 2019

Hội đồng quản trị thống nhất quyết định về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông năm 2019, nội dung cụ thể như sau: QUYẾT ĐỊNH (Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại […]

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch chứng khoán

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; – Sở Giao dịch chứng khoán. Công ty: Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa     Mã chứng khoán: DTH Điện thoại: (0237) 3737888. Địa chỉ: Số 232 Trần Phú, Phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa. […]