Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2015

Báo tài chính Công ty Cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa năm 2015 đã được kiểm toán Kích vào đây để xem chi tiết

Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2016

Báo tài chính Công ty Cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa năm 2016 đã được kiểm toán Kích vào đây để xem chi tiết

Thông báo thay đổi chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Thông báo thay đổi chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa trân trọng thông báo về ngày  đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Vui lòng xem file đính kèm sau: Quyết định về ngày đăng […]

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty CP Dược vật tư y tế Thanh Hóa thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ