Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

Công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2020

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa thông báo Nghị quyết của HĐQT về việc trả cổ tức năm 2020 như sau.

Công bố nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa trân trọng công bố nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công bố thông tin bất thường miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ngày 22/4/2021 Công ty cổ phần Dược vật tư y tế thanh hóa nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 của ông Cao Văn Bốn kể từ ngày 28/4/2021.

Bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa xin công bố bổ xung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021