Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố Nghị quyết số:20-2023/NQ-HDQT ngày 18/09/2023 của HĐQT công ty về việc phê duyệt phương án chấm dứt hoạt động kinh doanh và giải thể đối với chi nhánh trung tâm Dược phẩm – KCB

Công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa xin công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023.

Thông báo chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2022

Công ty cổ phần Dược vật tu y tế Thanh hóa Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2022.

Công bố báo cáo thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố báo cáo thường niên năm 2022 như sau: