Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2013

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa năm 2013 đã được kiểm toán Click vào đây để xem chi tiết

Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2014

Báo tài chính Công ty Cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa năm 2014 đã được kiểm toán Kích vào đây để xem chi tiết

Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2010

Bản cáo bạch Công ty cổ phần  Dược VTYT Thanh Hóa năm 2010 Kích vào đây để xem chi tiết

Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2015

Báo tài chính Công ty Cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa năm 2015 đã được kiểm toán Kích vào đây để xem chi tiết

Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2016

Báo tài chính Công ty Cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa năm 2016 đã được kiểm toán Kích vào đây để xem chi tiết