Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Nội dung cụ thể như sau.

Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố thông tin nghị quyết số 04-2023/NQ-HĐQT ngày 20/2/2023 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (nhiệm kỳ 2023-2027).

Công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế thanh hóa trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 như sau. Xin vui lòng xem chi tiết tại đây