Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn như sau:

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa trân trọng công bố Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn như sau:

Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ xung Điều lệ của Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa xin công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ xung Điều lệ của Công ty như sau:

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt như sau: