Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng, Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa (Thephaco) công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau. Xin vui lòng xem chi tiết tại đây  

Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau: 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 2. Giấy đăng ký tham dự 3. Giấy ủy quyền tham dự 4. Chương trình đại […]

Công bố thông tin tóm tắt và các tài liệu có liên quan đến việc đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM của Công ty

Công ty  cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa Công bố thông tin tóm tắt và các tài liệu có liên quan đến việc đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM của Công ty. Công văn CBTT về Thông tin tóm tắt Công ty và tài liệu kèm […]

Công bố quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM

Công ty cổ phần Dược vật tu y tế Thanh hóa Công bố quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM Xin vui lòng xem chi tiết tai đây

Báo cáo thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố Báo cáo thường niên năm 2021 như sau: Xin vui lòng xem chi tiết tại đây