Công ty Cổ Phần Dược vật tư y tế Thanh hóa trân trọng thông báo xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty

Công ty Cổ Phần Dược vật tư y tế Thanh hóa trân trọng thông báo xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nội dung cụ thể như sau:

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và văn bản công bố thông tin số 161/2020/TB/THEPHACO ngày 30/3/2020.

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn như sau:

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn như sau: