Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn như sau:

Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa thông báo nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc như sau:

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn như sau:

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa trân trọng công bố Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn như sau: