Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

5 June, 2020

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

 • Thời gian:  Khai mạc hồi 08h00 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2020.
 • Địa điểm dự kiến: Hội trường Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa. Số 232 Trần phú, Phường Lam Sơn TP Thanh hóa, tỉnh Thanh hóa.
 • Thư mời, chương trình, tài liệu họp:  Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
 2. Giấy đăng ký tham dự.
 3. Giấy ủy quyền tham dự.
 4. Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
 5. Quy chế tổ chức đại hội.
 6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019
 8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
 9. Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.
 10. Tờ trình thông qua phương án chi trả cổ tức và phân chia lợi nhuận năm 2019.
 11. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 12. Tờ trình thông qua ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 13. Tờ trình Thông qua bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh.
 14. Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 15. Mẫu phiếu biểu quyết.
 16. Dự thảo nghị quyết.