Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

22 March, 2023

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

2. Giấy đăng ký tham dự

3. Giấy ủy quyền tham dự

4. Chương trình đại hội (dự kiến)

5. Dự thảo Quy chế  tổ chức Đại hội

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022.

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2022.

8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

9. Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

10. Tờ trình Thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022

11. Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

12. Thẻ biểu quyết.

13. Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027

14. Mẫu sơ yếu lý lịch

15. Đơn đề cử HĐQT năm 2023

16. Đơn đề cử BKS năm 2023

17. Đơn ứng cử HĐQT năm 2023

18. Đơn ứng cử BKS năm 2023