Thông báo về đăng ký để chốt danh sách cổ đông đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn UPCOM

2 July, 2021

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hóa thông báo về việc đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM).

 

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây.