Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN • Mục đích và phạm vi thu thập thông tin Việc thu thập thông tin của khách hàng bao gồm: Tên, số điện thoại, email, địa chỉ của quý khách hàng. Giúp chúng tôi có thể chuyển hàng một cách chính xác. Ngoài ra, […]