Thông báo tuyển dụng

Công ty cổ phần Dược – vật tư y tế Thanh Hóa thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên pháp chế, nội dung và tiêu chuẩn cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng

Công ty cổ phần Dược – vật tư y tế Thanh Hóa tuyển dụng vị trí nhân viên làm việc tại Phòng Kiểm tra chất lượng, nội dung và tiêu chuẩn cụ thể như sau

Thông báo tuyển dụng kế toán viên

Công ty cổ phần Dược – vật tư y tế Thanh Hóa thông báo tuyển dụng vị trí kế toán viên với nội dung cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng

Công ty cổ phần Dược – vật tư y tế Thanh Hóa thông báo tuyển dụng vị trí kiểm soát viên (Ban kiểm soát nội bộ) với nội dung cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng

Công ty cổ phần Dược – vật tư y tế Thanh Hóa thông báo tuyển dụng vị trí kế toán viên với nội dung cụ thể như sau: