Cơ cấu tổ chức

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát

Tổng giám đốc

Tổng giám đốc

Phó TGD chất lượng

Phó TGD chất lượng

Phó TGD Kinh doanh OTC

Phó TGD Kinh doanh OTC

Phó TGD Kinh doanh

Phó TGD Kinh doanh

Phó TGD Kế hoạch kinh doanh

Phó TGD Kế hoạch kinh doanh

Kế toán trưởng

Kế toán trưởng

Các phòng ban khác