Công bố thông tin bất thường

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa Ngày 12/04/2021, Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa nhận được Đơn xin nghỉ việc của Phó TGĐ Công ty  Ông Lê Văn Ninh kể từ ngày 01/05/2021 vì lý do cá nhân. Thực hiện quy […]

Báo cáo thường niên năm 2020

Công ty CP Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố Báo cáo thường niên năm 2020

Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Nội dung cụ thể như sau:

Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa trân trọng thông báo chốt danh sách cổ đông gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Nội dung cụ thể như sau:

1 - 1212345...10...